Skip to main content

Croeso i Touch Trust!

Hunan-fynegiant – Hyder – Symudiad – Cynwysoldeb

Ein heffaith

Cefnogwch ni

Amdanon ni:

Elusen arloesol yw Touch Trust sy’n darparu sesiynau symudiad ac amlsynhwyraidd cynhwysol a chreadigol i oedolion a phlant sydd ag amrywiaeth o anghenion amlsynhwyraidd, anableddau dysgu ac anhwylderau yn y sbectrwm awtistig. Rydyn ni wedi ein lleoli yn adeilad eiconig Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, ac mae ganddon ni ystafelloedd synhwyraidd a chyfarpar codi pwrpasol.

Ein cenhadaeth:

Creu cymuned hollol gynhwysol a chefnogol lle mae gan oedolion a phlant sydd ag amrywiaeth o anghenion amlsynhwyraidd, anableddau dysgu ac anhwylderau yn y sbectrwm awtistig fynediad at raglenni creadigol sy’n caniatáu iddyn nhw brofi hunan-fynegiant a hunangyflawniad.

Ein gweledigaeth:

Hwyluso profiadau ym maes celfyddydau creadigol sy’n hollol gynhwysol, ar gyfer cyfranogwyr sydd ag amrywiaeth o anghenion amlsynhwyraidd, anableddau dysgu ac anhwylderau yn y sbectrwm awtistig yng Nghymru a’r tu hwnt.

Mae ein gwaith unigryw, sy’n defnyddio dull o ganolbwyntio ar unigolion, yn sicrhau ein bod ni’n dathlu unigoliaeth ein gwesteion; ac yn hyrwyddo manteision corfforol, emosiynol a chymdeithasol ac ymdeimlad holistaidd o les. Mae ein sesiynau wedi helpu i roi gwên ar wynebau rhai o’r bobl fwyaf ynysig yn ein cymdeithas a’u helpu i gysylltu â’u hanwyliaid ar lefel ddyfnach.

Mae modd i’n sesiynau gael eu cynnal wyneb yn wyneb neu ar-lein, naill ai un-i-un neu mewn grŵp, ac maen nhw’n dilyn ein rhaglen Touch Trust drwyddedig. Rydyn ni’n gweithio gyda grwpiau ac unigolion o ganolfannau gofal dydd, cartrefi gofal, ysgolion arbennig, grwpiau chwarae ac elusennau eraill.

Yn ogystal â’n rhaglen Touch Trust drwyddedig, rydyn ni’n cynnal prosiectau celfyddydau cynhwysol.

Cliciwch yma i ddysgu rhagor am sesiynau Touch Trust!

Yn ogystal â’n sesiynau Touch Trust wythnosol, rydyn ni’n cynnal sesiynau celfyddydau cynhwysol i roi cyfle i’n gwesteion archwilio gwahanol ddulliau o fynegi eu hunain yn greadigol.

Cliciwch yma i ddysgu rhagor!

Rhaglen o dan hawlfraint yw rhaglen Touch Trust ac mae’n cael ei chydnabod a’i chyflwyno gan staff mewn ysgolion arbennig, canolfannau dydd cymunedol a grwpiau chwarae ledled Prydain.

Mae staff mewn sefydliadau sy’n aelodau o’n rhaglen wedi cael hyfforddiant gan Touch Trust, ac mae gan y canolfannau lle caiff ein sesiynau eu cynnal drwyddedau i wneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cyfleoedd hyfforddi ac aelodaeth, cliciwch yma.

Cefnogwch ni

Mae Touch Trust yn ddibynnol ar gyfraniadau hael gan unigolion a sefydliadau. Heb gymorth anhygoel a haelioni’r holl bobl sydd wedi cyfrannu, fyddai dim modd i ni gyrraedd cymaint o bobl ag rydyn ni’n ei wneud.

Cliciwch yma i gyfrannu
Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr chwarterol!

Cofrestrwch i gael ein cylchlythyr chwarterol a pheidiwch â cholli dim o newyddion Touch Trust!