Patrons

 

 
Julie Morgan AM, Cardiff North

Julie Morgan was elected as the Assembly Member for Cardiff North in May 2011.  Prior to serving in the National Assembly for Wales, she was the Member of Parliament for Cardiff North (1997-2010) becoming the first woman MP to represent a part of Cardiff.
Before entering national politics, Julie was a social worker by profession and was previously an Assistant Director of Barnardo's.  She also served as a Councillor in Cardiff between 1985 and 1997.  During her time as an MP, Julie presented three Private Member's Bills - one on banning smoking in public places, one on granting votes at 16, and one on preventing under-18s from using sunbeds. The latter became law in 2010.
In addition to being a patron of the Touch Trust and Advocacy Matters, Julie is also a trustee of Life for African Mothers and Vice President of George Thomas Hospice.

Cafodd Julie Morgan ei hethol fel Aelod y Cynlluniad dros Ogledd Caerdydd ym mis Mai 2011. Cyn gwasanaethu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, bu’n Aelod Seneddol dros Ogledd Caerdydd (1997 – 2010) gan fod y fenyw gyntaf i fod yn aelod seneddol yn cynrychioli rhan o Gaerdydd.

Cyn ymwneud â gwleidyddiaeth genedlaethol, gweithiwr cymdeithasol oedd swydd Julie a chyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Cynorthwyol  Barnardo. Gwasanaethodd hefyd fel Cynghorydd yng Nghaerdydd rhwng 1985 ac 1997. Yn ystod ei chyfnod fel Aelod Seneddol, cyflwynodd Julie dri Mesur Aelod Preifat - un yn gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus, un yn caniatáu pleidleisio yn 16 mlwydd oed, ac un yn gwahardd pobl ifanc dan 18 mlwydd oed rhag defnyddio gwelyau haul. Daeth yr olaf yn gyfraith yn 2010.

Yn ogystal â bod yn Noddwr ‘Touch Trust’ac ‘Advocacy Matters’, mae Julie hefyd yn ymddiriedolwr Bywyd i Famau Affrica a Dirprwy Lywydd Hosbis George Thomas

Ewart and Pat Parkinson

I first met Dilys  when she was a Lecturer in Movement and Dance at what was then called The South Glamorgan Institute of Higher Education and I had formed a charity called "The Wales Sports Centre for the Disabled Trust "  and was looking for a site for the project.  She and her boss, David Cobner, were helpful and we built the project on the excellent Sports Campus in Cyncoed Road.  It went well and Dilys said to me one day "I'm going to resign from your Trust. "  I was dismayed and asked if I had offended her in some way.  I was relieved when she said that she was going to create her own charity and to call it  "Touch" and she wanted me to help her. 

Sometime after that I was with my friend Freddie Watson.  He had helped me when I was seeking to develop what later became Atlantic Wharf.   We discussed the third failure of an attempt to build an Opera House - I had tried twice before and after initial good starts they fizzled out.  He had the great idea of seeking money from the new Millennium Commission which had been created about 1990 to sponsor major projects to celebrate the new Millennium.  His great idea was to put a number of projects together - including the Opera House - and call it a Millennium Centre.  I suggested that Dilys's Touch Trust could be one of them.  And so it became so.....

Cwrddais â Dilys pan roedd hi’n ddarlith wraig mewn Symudiad a Dawns yn yr hyn a alwyd ar y pryd yn Athrofa Addysg Uwch De Morgannwg ac roeddwn newydd sefydlu elusen o’r enw ‘Canolfan Chwaraeon Cymru ar gyfer Ymddiriedolaeth yr Anabl’ ac yn chwilio am leoliad ar gyfer y prosiect. Roedd hi a’i  phennaeth, David Cobner, o gymorth mawr ac fe adeiladom y prosiect ar y Campws Chwaraeon  gwych  ar Ffordd Cyncoed. Fe aeth pethau’n dda a dwedodd Dilys wrthyf un dydd  ‘rwyf am ymddiswyddo o’ch  Ymddiriedolaeth’. Cefais siom fawr a gofynnais a oeddwn wedi  ei thramgwyddo. Roeddwn yn llawer ysgafnach fy nghalon pan ddwedodd ei bod am greu ei helusen ei hunan a’i galw yn ‘Touch Trust’ ac roedd eisiau i mi ei helpu.

Rhyw bryd ar ôl hynny roeddwn gyda fy ffrind Freddie Watson. Roedd e wedi fy helpu pan roeddwn yn ceisio datblygu ble a ddatblygodd yn ddiweddarach i fod yn Lanfa’r Iwerydd. Buom yn trafod trydydd methiant y cynnig i adeiladau Tŷ Opera - ceisiais ddwywaith ynghynt ond ar ôl cychwyn addawol aeth pob dim i’r gwellt. Roedd ganddo syniad da iawn o geisio cael arian oddi wrth Comisiwn y Mileniwm a grëwyd tua 1990 i hybu prosiectau mawr i ddathlu’r Mileniwm newydd. Ei syniad gwych ef oedd  cyfuno nifer o brosiectau - gan gynnwys y Tŷ Opera - a’i alw yn Ganolfan Mileniwm. Awgrymais y gallai ‘Touch Trust’ Dilys fod yn un ohonynt. Ac felly y daeth i fod---

Rebecca Evans
Guy Griffiths, Executive Director, BNI South Wales

Guy was born and brought up in East Africa, and has lived in Hong Kong, Europe and the Middle East. He has been involved with the Touch Trust since 2011 when he rowed the Atlantic to raise money for Touch Trust and the BNI-Misner Foundation. Along with 13 colleagues, Guy attempted  to break the transatlantic rowing record,  rowing unsupported from The Canaries to Barbados which they completed in 42 days, 17 hours and 54 minutes ... Guy believes that his adventure pales into insignificance compared to the good work being done by all those supporting individuals with learning disabilities, those affected by Autistic Spectrum Disorder (ASD), complex needs, behaviour which challenges, and other vulnerable groups in the community.

Guy has created a home here in Cardiff now, and serves the entrepreneurial Welsh business community, with his business BNI South Wales

Guy Griffiths. Cyfarwyddwr Gweithredol, BNI De Cymru

Ganed a maged Guy yn Nwyrain Affrica, ac mae wedi bod yn byw yn Hong Kong, Ewrop a’r Dwyrain Canol.

Bu Guy yn Gapten yn y Gwarchodlu Albanaidd, ac yn nhir filwyr Swltaniaeth Oman, sefydlodd hefyd a bu’n berchen ar gwmni gwerthu tai yn Nhywysogaeth Andorra, gan ymdrin â chleientiaid rhyngwladol a lleol, cyn dychwelyd i’r DU.

Mae wedi bod ynghlwm â ‘Touch Trust' ers 2011 pan rwyfodd ar draws Môr yr Iwerydd i godi arian ar gyfer ‘Touch Trust’ a Sefydliad BNI-Miser. Ynghyd â 13 o gydweithwyr ceisiodd Guy dorri record

rhwyfo ar draws yr Iwerydd, gan rwyfo heb gefnogaeth o’r Ynysoedd Dedwydd i Farbados , gwnaethant hyn mewn 42 dydd, 17 awr a 54 munud -  ond cred Guy bod ei anturiaeth  yn pylu i ddim pan y’i cymharir â’r gwaith da a wneir gan bawb sy’n cefnogi unigolion gydag anableddau dysgu, y rhai gaiff eu heffeithio gan Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASD) , anghenion cymhleth, ymddygiad sydd yn herio, a grwpiau bregus eraill yn y gymuned.

Mae Guy wedi creu cartref iddo bellach yng Nghaerdydd, a gwasanaetha'r gymuned fusnes Gymreig, gyda’i fusnes BNI De Cymru. Darganfyddwch mwy am BNI DE Cymru.