EMMA SORANO 

Hi there, thanks for popping by the Touch Trust website. I’m Emma. I was first introduced to the charity in 2009. I have lots of love for the team and I believe whole-heartedly in the philosophy and programme. You’ll catch me whizzing around the office, our space and the Wales Millennium Centre at quite a nifty pace (unless my wheelchair battery needs charging – in which case, give me a push). I’m often sat next to Pete, so you’re likely to see me on arrival (to the joy of some and dismay of others, teehee). I enjoy helping to build internal and external profiles of the charity; raising awareness of what we do - maintaining our relationships and connections with others as well as creating new links. I appreciate the contribution everyone here is making in my life; the impact is so far reaching. I’m all about positivity and following my bliss – I’m likely to encourage you to do the same! Every good wish to you! I look forward to seeing you soon.

 Helo ‘na, diolch am alw heibio gwefan ‘Touch Trust’.  Emma ydw i. Cefais fy nghyflwyno gyntaf i’r elusen yn 2009. Mae gennyf lawer o gariad at y tîm a chredaf a’m holl galon yn yr athroniaeth a’r rhaglen. Fe ‘ch gwelwch  fi yn gwibio o amgylch y swyddfa, ein lle ni a Chanolfan Mileniwm Cymru ar gyflymder reit dda (os nad yw batris fy nghadair olwyn angen eu trydanu - os felly, rhowch hwb bach i  mi) Yn aml fe welwch fi yn eistedd drws nesaf i Pete, felly fe welwch  fi yn syth pan ddowch i mewn  ( er  llawenydd i rai a gofid i eraill Ha! Ha!) Mwynhaf helpu i adeiladu proffil mewnol ac allanol yr elusen; codi ymwybyddiaeth o’r hyn a wnawn - cynnal ein perthynas a’n cysylltiadau gydag eraill ynghyd â chreu cysylltiadau newydd. Rwyf yn gwerthfawrogi’n fawr  y cyfraniad  mae pawb yma’n ei wneud i fy mywyd; mae’r effaith mor bell- gyrhaeddol. Rwyf yn berson sy’n llwyr fyw mewn modd positif ac am ddilyn fy nedwyddwch  - mae’n fwy na phosibl y byddaf yn eich annog chi i wneud yr un peth! Pob dymuniad da i chi. Edrychaf ymlaen yn fawr i’ch gweld yn fuan.

 

PETER JONES 

Hello! I’m an Administrator for Touch Trust, though my role doesn’t end there – I also help out with lots of other things where I can; driving to events, managing orders and perhaps one of the most important things, helping out the less technically able with any computer related issues! In my spare time I enjoy video games, cooking and playing with my pug, Drake. I’m also a keen linguist and take any opportunity available to speak German, though having a German flatmate helps a lot too.

Helo . Pete ydw i, yn 22 mlwydd oed, ac rwyf  wedi cael fy mhenodi yn ddiweddar fel Derbynnydd Anghenion Cymhleth ar gyfer ‘Touch Trust’ (er fy mod weithiau yn teimlo mwy fel uwch arwr yn helpu’r rhai sydd yn llai galluog yn dechnegol gyda rhai materion TG!) Mae'n bleser mawr i mi  i gael y cyfle i weithio yma, gydag elusen mor dwym gallon sy’n cynorthwyo cymaint o bobl i gyfoethogi a gwella ansawdd eu bywydau pob un dydd. Mae’n teimlo’n ffantastig o fod yn rhan o hyn. Er fy mod yn las weithiwr ac yn aelod newydd o’r tîm yn barod rwyf wedi mwynhau gweithio ar nifer o brosiectau gwahanol, ac mae pob un yn teimlo yn werth chweil i’w gwneud . Ar hyn o bryd, rwyf yn cynorthwyo gyda’n prosiect llyfr lluniau ar gyfer  gwesteion ac yn gosod trefn ar rai materion technegol eu natur! Edrychaf ymlaen at ddod i adnabod gweddill y tîm (a’r gwesteion) yn well ac i barhau gyda’r gwaith sy’n newid bywydau sydd yn digwydd yn ‘Touch Trust’