Erthygl ar gyfer E-Gylchlythyr Touch Trust 17/09/2013


Prosiect Haf Gŵyl Blysh Touch Trust

Yn sicr ni fu haf 2013 yn siom yn nhermau’r  tywydd ac yn bendant ni fu’r adloniant chwaith yn ystod Gŵyl Blysh a gynhaliwyd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. O ganol Mis Gorffennaf tan ddechrau Mis Awst cafwyd rhywbeth i’w wylio, i wrando arno, i fod yn rhan ohono ac i’w fwynhau ym Mae Caerdydd. Yn ffodus , roedd Prosiect Haf blynyddol Touch Trust yn cyd-ddigwydd gyda’r Ŵyl felly pa well ffordd o gael eich ysbrydoli na thrwy ddefnyddio themâu’r  Ŵyl Blysh o Syrcas, Cabaret a  Charnifal.

Roedd gennym grŵp ymroddedig o chwe gwestai fynychodd y cwrs pedwar diwrnod llawn ond ymunodd gwesteion eraill â ni ar wahanol adegau yn ystod y prosiect gan gynnwys ar gyfer y perfformiad ar y diwrnod olaf.. Trawsnewidiwyd rhan o ganolfan Touch Trust i fod yn ardal Syrcas cyffrous ynghyd â’i pherfformwyr syrcas ei hunan! Buom yn lwcus i gael nifer anhygoel o wirfoddolwyr  yn amrywio o gerddorion a dawnswyr i berfformwyr syrcas ac actorion.. Roedd nifer o wirfoddolwyr rhannu eu hamser a’u gwasanaeth drwy chwarae cerddoriaeth yn ystod y sesiynau ac y perfformio sgiliau syrcas fel jyglo, triciau hetiau, troelli platiau, poi, clownio, cylchyn hwla a diawl ar faglau yn ystod yr egwyl. Roedd yn hynod gweld y nifer o staff cefnogi ymroddodd cymaint o’u hegni, amser a brwdfrydedd i greu profiad mor arbennig nid yn unig ar gyfer ein gwesteion ond ar gyfer gofalwyr ein gwesteion a phawb arall oedd ynghlwm â’r fenter.

Canolbwyntiodd ein gwesteion ar ddatblygu eu sgiliau drwy archwilio tri phrop gwahanol - rubanau, peli a chylchynnau. ( Bu’r cylchynnau hwla yn boblogaidd iawn a bu amryw i unigolion yn ail fyw eu plentyndod rhwng sesiynau yn siglo eu cluniau yn rymus er mwyn cadw’r cylchynnau yn troelli )Fe geisiwyd ysbrydoli pob gwestai trwy ddefnyddio’r propiau i archwilio symudiadau a synau newydd arweiniodd at berfformiadau cain iawn a lwyfannwyd wedyn yn ein perfformiad yn ystod diwrnod olaf y Prosiect  ar Lwyfan Glanfa CMC. O ddawnsfeydd rubanau cain a storïau llawn dychymyg ail berfformiwyd gyda pheli’n adlamu a deheurwydd cylchynnau cymhleth, arddangosodd ei gwesteion sut y gallai un prop syml ( ac ychydig o dalent!!) fod yn sbring fwrdd i greu rhywbeth ysblennydd. Roedd y gynulleidfa yn amlwg yn meddwl hynny trwy eu hymateb brwdfrydig a chafwyd cyfranogiad  a chefnogaeth wych oddi wrth aelodau ifanc y gynulleidfa rannodd eu sgiliau ruban , pêl a chylchyn eu hunain.

Roedd hi’n ffordd addas iawn felly i ddod â’r Prosiect i ben drwy gael cyfle i gael tynnu llun gyda’n gwesteion a pherfformwyr eraill  yn gyntaf yn addurno arwydd 3-D enfawr Gŵyl Blysh tu allan yn yr haul godidog ac yna tu fewn yn y Spiegeltent lleoliad gogoneddus ar gyfer  ein hartistiaid!

Doedd y perfformiad fodd bynnag ond rhan fechan o’r Prosiect pedwar diwrnod ac yn rhoi cip olwg o faint o baratoi oedd ei angen i greu’r  digwyddiad cyfan.  Er mwyn rhoi ryw fath o syniad o’r gwaith tîm oedd ei angen hoffwn orffen gyda gair o ddiolch.

Hoffwn ddiolch i :

Amanda, Ben, Carla, Claire, Dan yr Het, Evan, Geoff, Heather, Jack, James, Jules, Leila, Liberty, Liz, Lydia, Mary, Megan, Paul, a Rhian am helpu i gefnogi Sesiynau a’r Pherfformiadau Prosiect yr Haf.

Staff Swyddfa Touch Trust am eu holl gefnogaeth gyllidol, reolaethol a ‘chefn llwyfan’ trwy gydol y prosiect;

Arweinyddion Sesiynau Touch Trust barhaodd i gynnal ein sesiynau rheolaidd tra roedd y Syrcas yn y dref;

Dave Daggers, Robyn French a Ben Franks am gydio creu'r Prosiect Haf.

Ein gwesteion: Chelsea, James, Lewis, Malcolm, Naomi, Rosie, Aaron, Greg, Jo, Sarah, Sian, Stephanie a Tamara (a’u gofalwyr) am fod ein Syrcas Touch Trust 2013;

Ac yn olaf i Dilys Price OBE am arloesi ei gweledigaeth hynod a chreu byd hudol Touch Trust!

Gan Dave Morris ac Yvette Halfhide