Fairwater Presbytarian Church 25/03/2013

The fabulous ladies of Fairwater Presbyterian Church have done it again and raised a whopping £900 for Touch Trust! The relationship between the church and Touch Trust is only 2 years young but has grown strong in that short time; senior session leader, Stacey Koseoglu, ran a unique creative movement session for the ladies in 2012 which they all loved! The church pick a charity every year to fundraise for and last year they couldn’t decide between the amazing ‘Llamau’ and Touch Trust… so they picked us both! Choosing to fundraise for both organizations for 2 years they have raised a grand total of £3,300! They ran a hugely successful ‘Vintage’ Jubilee Fair, several coffee mornings, a ‘Bring and Buy’, a ‘Boutique’ Auction (where the church toilets were full of women trying on dresses!) and many other great events, they even increased their subs! In the current climate and with Touch Trust’s disappointing news of losing the Cardiff Council Grant earlier this month we are so thankful to have received the shared sum of £1,650 and wish to thank everyone who helped and contributed. Bless you!

Mae merched gwych Eglwys Bresbyteraidd y Tyllgoed wedi ei gwneud hi unwaith eto  ac wedi codi swm  o £900 ar gyfer Touch Trust. Nid yw’r  berthynas rhwng yr eglwys a Touch Trust ond dwy flynedd oed ond mae wedi mynd o nerth i nerth yn ystod y cyfnod hwn; Cynhaliodd arweinydd sesiwn  hŷn  Stacey Koseoglu, sesiwn symud greadigol unigryw ar gyfer y merched yn 2012 ac roeddent wedi mwynhau yn fawr iawn! Mae’r eglwys yn dewis  elusen pob blwyddyn er mwyn codi arian ar ei chyfer  a’r flwyddyn ddiwethaf roeddent yn methu a phenderfynu rhwng Llamau a Touch Trust - felly fe ddewison nhw’r ddau ohonom ! Wedi dewis rhoi arian ar gyfer y ddwy elusen am ddwy flynedd maent wedi codi cyfanswm o £3,300! Cynaliasant Ffair Jiwbilî lwyddiannus dros ben, nifer o foreau coffi, ac arwerthiant dewch a phrynwch, ac arwerthiant dillad bwtig ( ac roedd toiledau’r eglwys yn llawn o ferched yn trio gwisgoedd amdanynt ) a nifer o ddigwyddiadau eraill gwych, hyd yn oed fe lwyddasant i godi eu tanysgrifiadau.! Yn yr hinsawdd sydd ohoni a gyda Touch Trust wedi derbyn y newyddion siomedig o golli grant Cyngor Caerdydd yn gynharach yn y mis rydym yn hynod ddiolchgar i dderbyn y swm a rannwyd o £1,650 a hoffwn ddiolch i bawb fu’n cynorthwyo ac a gyfrannodd. Bendith arnoch!