Coleg Touch Trust yw ein darpariaeth ar gyfer oedolion ifanc o 19 hyd at 25 mlwydd oed. Fe’i cynhelir  dros dri diwrnod yr wythnos gyda sesiwn reolaidd Touch Trust yn y bore a sesiwn cerddoriaeth, celfyddyd symud neu gelf yn y prynhawn. Dilyna myfyrwyr raglen sy’n canolbwyntio ar greadigrwydd ,lles ac ymwybyddiaeth gymdeithasol. Troshaenir hyn gan themau. Mae’r digwyddiadau a’r gwibdeithiau yn y rhaglen derfynol yn adlewyrchu diddordebau a gallu'r myfyrwyr a’r themau a ddewiswyd. Gall myfyrwyr fynychu am un, dau neu dri diwrnod yr wythnos ac fe addasir y maes llafur fel y gall myfyrwyr gyflawni Credydau Agored Cymru cydnabyddedig.

I lawr lwytho Prosbectws Coleg Touch Trust os gwelwch yn  dda  Cliciwch yma. Mae’r prosbectws yn darparu gwybodaeth bellach ar gynnwys y cyrsiau, dyddiadau a phrisiau.

Gallwch hefyd gysylltu â swyddfa Touch Trust ar 029 20 635 660 neu info@touchtrust.co.uk <mailto:info@touchtrust.co.uk> am unrhyw ymholiad.

Sut daeth Coleg y Celfyddydau Touch Trust i fodolaeth ?.....

Mae hawl gan blant a phobl ifanc o oedran 0 hyd at 19 mlwydd oed gydag anableddau dwys ac amryfal i gael mynediad i gyllid addysg neu wasanaethau iechyd a chymdeithasol. Bu datblygiad helaeth o ysgolion arbennig trwy’r DU ar gyfer y bobl ifanc hynny gydag anghenion arbennig.

Comisiynodd Touch Trust astudiaeth dichonolrwydd ar gyfer Coleg Touch Trust i bobl ifanc dros 19 mlwydd oed . Dangosodd yr astudiaeth er y cyflawnir llawer o waith da mewn ysgolion arbennig ar gyfer plant hyd at un deg naw mlwydd oed, unwaith iddynt fynd heibio oedran gwasanaethau addysg statudol, mae’r ddarpariaeth yn dod i ben ac nid oes dewis arall priodol ar gyfer addysg barhaus yn bodoli. Dengys yr astudiaeth bod llawer o enghreifftiau o bobl ifanc gydag anableddau dwys yn mynd yn fwy ar wahân ac nad oedd ganddynt unrhyw fath o gymhelliant  oherwydd prinder cyfleusterau a gwasanaethau addas. Dengys yr astudiaeth bod nifer cyfyngedig o blant yn mynd ymlaen i fynychu Canolfannau Dydd a gaiff eu cynnal gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae rhai Canolfannau Dydd yn ceisio mynd i’r afael ag addysg gyfredol y bobl ifanc hyn  ond mae’r ddarpariaeth yn anghyson ac yn dibynnu ar leoliad daearyddol.

Y bobl ifanc gydag anableddau dwys ac amryfal sydd fwyaf o dan anfantais. Haeddant gael mynediad i addysg gydol oes, a’r cyfleoedd ar gyfer mynegiant creadigol. Nod Touch Trust yw darparu addysg yn y celfyddydau o’r ansawdd orau, ac i fod yn fanerlong i’r byd .